• پرداخت با پی پال; شما می توانید با کارت اعتباری پرداخت, اگر شما یک حساب پی پال ندارد.

  • پرداخت خود را به طور مستقیم به حساب بانکی ما. نکته مهم: لطفا سفارش در استفاده از وارد. سفارش شما است که معمولا, یک بار پرداخت شما دریافت شده است.